Policy Behandling av personuppgifter

Syfte

Vi är en integritetsmedveten koncern som jobbar för att skydda individers personuppgifter. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Denna Policy utgår från gällande lagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. 

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att minimera personuppgiftshanteringen och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi använder personuppgifter för att ge bästa möjliga service, uppfylla lagar och kontrakt samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det. När som helst kan du även kontakta personuppgiftsansvarig på företaget och begära att få ut dina personuppgifter eller begära de borttagna om lagen tillåter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum / personnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Foton
 • Bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerar självmant och frivilligt uppger

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När vi hanterar dina uppgifter gör vi det med grund på avtal, samtycke eller intresseavvägning. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du använder eller anlitar våra tjänster
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är personuppgiftsansvarig och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran gällande lagringen och behandlingen av personuppgifter. Du kan även begära ut de uppgifter vi har lagrade om dig.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till uppgifterna.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Alla intrång kommer även anmälas till dataskyddsmyndigheten.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy eller på begäran för att fullfölja vårt uppdrag.

Vi kommer rensa ut personuppgifter när behovet av hanteringen upphört i linje med vad lagstiftningen kräver.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personbiträdesavtal när det så krävs samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

SMA Infrastruktur AB med tillhörande dotterbolag är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Våra dotterbolag:

 • Asfalt och mark i Gävle AB
 • Bodén Mark och Anläggning i Mälardalen AB
 • Johansson och Söner Entreprenad AB
 • Jord & Berg i Kungsbacka AB
 • Lunds Schakt & Planering i Borlänge AB
 • Nora Entreprenad AB
 • SMA infrastruktur AB
 • SMA Infrastruktur Stockholm AB
 • SMA Infrastruktur Öst AB
 • SMA Rail
 • SMA Infrastruktur Örebro AB
 • Thyras AB
 • Tångabergs schakt AB
 • Västkusten mark & asfalt AB